Tham khảo những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh nổi tiếng

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh

Tình yêu là một thứ vô cùng thiêng liêng và rất đáng trân trọng mà tạo hóa đã sinh ra. Tình yêu này có thể đến từ bố mẹ, ông bà, anh chị, bạn bè,… Nhưng đặc biệt hơn là tình yêu về đôi lứa trong tuổi còn yêu. Hãy thử dùng một vài những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh dưới đây gửi cho họ xem điều gì bất ngờ sẽ diễn ra nhé!

Xem thêm:

Tổng hợp những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh được nhiều người thích

0. “They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.”

=>> Dịch: Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.

1. “For small creatures such as we, the vastness is bearable only through love.” – Carl Sagan

=>> Dịch: Đối với những sinh vật nhỏ bé như chúng ta, sự rộng lớn chỉ có thể chịu đựng được nhờ tình yêu thương.

2. “When you’re a kid, you assume your parents are soulmates. My kids are gonna be right about that.” – The Office

=>> Dịch: Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn cho rằng cha mẹ mình là bạn tâm giao. Các con tôi sẽ đúng về điều đó.

3. “So excuse me forgetting
But these things, I do
You see, I’ve forgotten
If they’re green or they’re blue.
Anyway, the thing is, what I really mean
Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen.”
– Elton John, “Your Song”

=>> Dịch: Vì vậy, xin lỗi tôi đã quên
Nhưng những điều này, tôi có
Bạn thấy đấy, tôi đã quên
Nếu chúng là màu xanh lá cây hay màu xanh lam.
Dù sao, vấn đề là, điều tôi thực sự muốn nói
là đôi mắt ngọt ngào nhất của tôi. đã từng thấy.

4. “Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.”
– Zelda Fitzgerald

=>> Dịch: Chưa ai đo được, kể cả nhà thơ, trái tim có thể chứa được bao nhiêu

Động lòng đối phương bằng câu nói hay tiếng anh
Động lòng đối phương bằng câu nói hay tiếng anh

5. “Two people in love, alone, isolated from the world, that’s beautiful.” – Milan Kundera

=>> Dịch: Hai người đang yêu, một mình, cách biệt với thế giới, điều đó thật đẹp.

6. “True love stories never have endings.” – Richard Bach

=>> Dịch: Những câu chuyện tình yêu đích thực không bao giờ có hồi kết

7. “The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched—they must be felt with the heart.” – Helen Keller

=>> Dịch: Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

8. “Deep within us — no matter who we are — there lives a feeling of wanting to be lovable, of wanting to be the kind of person that others like to be with. And the greatest thing we can do is to let people know that they are loved and capable of loving.” – Fred Rogers

=>> Dịch: Sâu thẳm trong chúng ta – bất kể chúng ta là ai – luôn có cảm giác muốn trở nên đáng yêu, muốn trở thành mẫu người mà người khác thích ở cùng. Và điều lớn nhất chúng ta có thể làm là để mọi người biết rằng họ được yêu và có khả năng yêu.

9. “The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return.” – Nat King Cole, “Nature Boy” lyrics

=>> Dịch: Điều tuyệt vời nhất bạn sẽ học được chỉ là yêu và được yêu để đáp lại.

10. “Laughter is holier than piety, freedom is sweeter than fame, and in the end it’s love and love alone that really matters.” – Tom Robbins

=>> Dịch: Tiếng cười đẹp hơn lòng mộ đạo, tự do ngọt ngào hơn danh vọng, và cuối cùng thì tình yêu và tình yêu đơn thuần mới thực sự quan trọng.

Những câu nói hay về tình yêu cho người thân bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình yêu cho người thân bằng tiếng anh

11. “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” – Dr. Seuss

=>> Dịch: Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể chìm vào giấc ngủ bởi vì thực tế cuối cùng cũng tốt hơn những giấc mơ của bạn.

12. “She had blue skin,
And so did he.
He kept it hid
And so did she.
They searched for blue
Their whole life through,
Then passed right by-
And never knew.”
– Shel Silverstein, “Masks”

=>> Dịch: Cô ấy có nước da xanh lam,
và anh ấy cũng vậy.
Anh ấy giấu kín điều đó
Và cô ấy cũng vậy.
Họ tìm kiếm màu xanh da trời
Cả cuộc đời của họ,
Rồi trôi qua –
Và không bao giờ biết.

13. “You’re my one in five billion.” – The X-Files

=>> Dịch: Bạn là một trong năm tỷ người của tôi.

14. “Happiness is anyone and anything at all that’s loved by you.” – You’re a Good Man, Charlie Brown

=>> Dịch: Hạnh phúc là bất kỳ ai và bất cứ thứ gì được bạn yêu thích.

15. “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard

=>> Dịch: Một người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.

16. “Maybe you don’t need the whole world to love you, you know. Maybe you just need one person.” – The Muppets

=>> Dịch: Có lẽ bạn không cần cả thế giới yêu bạn, bạn biết. Có lẽ bạn chỉ cần một người

17. “That’s why they call them crushes. If they were easy, they’d call them something else.” – Sixteen Candles

=>> Dịch: Đó là lý do tại sao họ gọi họ là những kẻ nghiền nát. Nếu họ dễ tính, họ sẽ gọi họ là thứ khác.

18. “Once upon a time there was a boy who loved a girl, and her laughter was a question he wanted to spend his whole life answering.” – Nicole Krauss, The History of Love

=>> Dịch: Ngày xưa có một chàng trai yêu một cô gái, và tiếng cười của cô ấy là câu hỏi mà anh ấy muốn cả đời trả lời.

19. “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.” – Robert Frost

=>> Dịch: Tình yêu là một khao khát không thể cưỡng lại được.

20. “At the touch of love everyone becomes a poet.” – Plato

=>> Dịch: Khi chạm vào tình yêu, mọi người đều trở thành nhà thơ.

Stt hay về tình yêu bằng tiếng anh
Stt hay về tình yêu bằng tiếng anh

21. “Love is a snowmobile racing across the tundra and then suddenly it flips over, pinning you underneath. At night, the ice weasels come.” – Matt Groening, The Big Book of Hell

=>> Dịch: Tình yêu là chiếc xe trượt tuyết chạy băng băng trên lãnh nguyên rồi bất ngờ nó lật nhào, ghim chặt bạn bên dưới. Đến đêm, chồn băng kéo đến.

22. “All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt.” – Charles M. Schulz

=>> Dịch: Tất cả những gì bạn cần là tình yêu. Nhưng một chút sô cô la bây giờ và sau đó không có hại.

23. “I love being married. It’s so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life. ” – Rita Rudner

=>> Dịch: Tôi thích được kết hôn. Thật tuyệt khi tìm thấy một người đặc biệt mà bạn muốn làm phiền suốt đời.

24. “Love is something sent from heaven to worry the hell out of you.” – Dolly Parton

=>> Dịch: Tình yêu là thứ được gửi đến từ thiên đường để lo lắng cho địa ngục. ra khỏi bạn.

25. “I just happened to be nowhere near your neighborhood.” – Singles

=>> Dịch: Tôi chỉ tình cờ không ở đâu gần khu phố của bạn.

26. “I’m afraid once your heart is involved, it all comes out in moron.” – Gilmore Girls

=>> Dịch: Tôi sợ một khi trái tim của bạn đã tham gia, tất cả sẽ trở nên ngu ngốc.

27. “Falling in love is not at all the most stupid thing that people do, but gravitation cannot be held responsible for it.” – Albert Einstein

=>> Dịch: Yêu xa hoàn toàn không phải là điều ngu ngốc nhất mà con người ta làm, nhưng lực hấp dẫn không thể chịu trách nhiệm về nó.

28. “Real love amounts to withholding the truth, even when you’re offered the perfect opportunity to hurt someone’s feelings.” – David Sedaris

=>> Dịch: Tình yêu thực sự đồng nghĩa với việc che giấu sự thật, ngay cả khi bạn được cung cấp cơ hội hoàn hảo để làm tổn thương cảm xúc của ai đó.

29. “Marriage is like a game of chess except the board is flowing water, the pieces are made of smoke and no move you make will have any effect on the outcome.” – Jerry Seinfeld

=>> Dịch: Hôn nhân giống như một ván cờ ngoại trừ bàn cờ là nước chảy, các quân cờ được tạo thành từ khói và không có nước đi nào bạn thực hiện sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

30. “Love is a two-way street constantly under construction.” – Carroll Bryant

=>> Dịch: Tình yêu là con đường hai chiều liên tục được xây dựng.

Caption hay về tình yêu bằng tình yêu rất say đắm
Caption hay về tình yêu bằng tình yêu rất say đắm

31. “I love you and I like you.” – Parks and Recreation

=>> Dịch: Anh yêu em và anh thích em.

32. “Who, being loved, is poor?” – Oscar Wilde

=>> Dịch: Ai, được yêu, là người nghèo?

33. “I like you very much. Just as you are.” – Bridget Jones’s Diary

=>> Dịch: Tôi thích bạn rất nhiều. Cũng như bạn vậy.

34. “True love is inexhaustible. The more you give, the more you have.” – Antoine De Saint-Exupery

=>> Dịch: Tình yêu đích thực là vô tận. Bạn cho đi càng nhiều, bạn càng có nhiều.

35. “Nothing compares to you.” – Prince, “Nothing Compares 2 U” lyrics

=>> Dịch: Không gì có thể so sánh được với bạn.

36. “Love loves to love love.” – James Joyce

=>> Dịch: Tình yêu yêu yêu tình yêu.

37. “You make me want to be a better man.” – As Good As It Gets

=>> Dịch: Bạn khiến tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn.

38. “To me you are perfect.” – Love Actually

=>> Dịch: Đối với tôi, bạn là người hoàn hảo.

39. “Love me—that’s all I ask of you.” – Phantom of the Opera

=>> Dịch: Yêu anh – đó là tất cả những gì anh yêu cầu ở em.

40. “I’m in lesbians with you.” – Scott Pilgrim vs. the World

Sử dụng tiếng anh để nói những lời yêu thương
Sử dụng tiếng anh để nói những lời yêu thương

41. “Love is the condition in which the happiness of another person is essential to your own.” – Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land

=>> Dịch: Tình yêu là điều kiện mà hạnh phúc của người khác là điều cần thiết đối với chính bạn.

42. “But the heart’s not like a box that gets filled up. It expands in size the more you love.” – Her

=>> Dịch: Nhưng trái tim không giống như một chiếc hộp bị lấp đầy. Nó càng mở rộng về kích thước bạn càng yêu

43. “There is no remedy for love, but to love more.” – Thoreau

=>> Dịch: Không có phương thuốc cho tình yêu, nhưng để yêu nhiều hơn.

44. “There’s only one thing that cuts through all our realities and that’s love—the bridge between all our differences.” – The L Word

=>> Dịch: Chỉ có một thứ cắt ngang mọi thực tại của chúng ta và đó là tình yêu – cầu nối giữa mọi sự khác biệt của chúng ta.

45. “Some love stories aren’t epic novels. Some are short stories, but that doesn’t make them any less filled with love.” – Sex and the City

=>> Dịch: Một số câu chuyện tình yêu không phải là tiểu thuyết sử thi. Một số là những câu chuyện ngắn, nhưng điều đó không làm cho chúng bớt đi chút tình yêu.

46. “All, everything that I understand, I understand only because I love.” – Leo Tolstoy, War and Peace

=>> Dịch: Tất cả, mọi thứ mà tôi hiểu, tôi chỉ hiểu bởi vì tôi yêu.

47. “Give in to love, or live in fear.” – Rent

=>> Dịch: Cho đi để yêu, hoặc sống trong sợ hãi.

48. “Because through love, we feel the intensity of our connection to everything and everyone. And at the core we are all the same. We’re all one.” – Loving Annabelle

=>> Dịch: Bởi vì thông qua tình yêu, chúng ta cảm nhận được cường độ kết nối của chúng ta với mọi thứ và mọi người. Và về cốt lõi, chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều là một.

49. “Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” – Martin Luther King, Jr.

=>> Dịch: Tình yêu là sức mạnh duy nhất có khả năng biến kẻ thù thành bạn.

50. “We accept the love we think we deserve.” – Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

=>> Dịch: Chúng tôi chấp nhận tình yêu mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng.

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh

51. “We loved with a love that was more than love.” – Edgar Allen Poe, “Annabel Lee”

=>> Dịch: Chúng tôi đã yêu bằng một tình yêu còn hơn cả tình yêu.

52. “Absence is to love what wind is to fire; it extinguishes the small, it enkindles the great.” – Roger de Rabutin

=>> Dịch: Sự vắng mặt là để yêu thích những gì gió là lửa; nó dập tắt cái nhỏ, nó nhen nhóm cái lớn.

53. “My love she speaks like silence,
Without ideals or violence,
She doesn’t have to say she’s faithful,
Yet she’s true, like ice, like fire.
People carry roses
Make promises by the hours,
My love she laughs like the flowers,
Valentines can’t buy her.”
– Bob Dylan, “Love Minus Zero/No Limit” lyrics

=>> Dịch: Tình yêu của tôi, cô ấy nói như im lặng,
Cô ấy không cần phải nói rằng cô ấy chung thủy,
nhưng cô ấy thật lòng, như băng, như lửa.
Người ta mang theo hoa hồng
Hứa hẹn từng giờ,
Tình yêu của tôi cô ấy cười tươi như hoa,
Lễ tình nhân không mua được cô ấy.

54. “If you find me not within you, you will never find me. For I have been with you, from the beginning of me.” – Rumi

=>> Dịch: Nếu bạn thấy tôi không ở trong bạn, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy tôi. Vì anh đã ở bên em, từ thuở mới vào nghề.

55. “Lonely days of uncertainty, they disappear when you’re near me, when you’re around my life’s worthwhile, and now I long to see you smile.” – Big Star, “My Life is Right” lyrics

=>> Dịch: Những ngày tháng cô đơn bất định, chúng biến mất khi anh ở gần em, khi anh ở bên em đáng giá, và giờ anh khao khát được nhìn thấy em cười.

56. “I may not always love you,
But long as there are stars above you,
You’ll have no need to doubt it,
I’ll make you so sure about it.”
– Beach Boys, “God Only Knows” lyrics

=>> Dịch: Có thể không phải lúc nào tôi cũng yêu bạn,
Nhưng miễn là có những ngôi sao phía trên bạn,
bạn sẽ không cần phải nghi ngờ điều đó,
tôi

57. “I love you without knowing how, or when, or from where,
I love you simply, without problems or pride:
I love you in this way because I don’t know any other way of loving.”
– Pablo Neruda, “Sonnet XVII” lyrics

=>> Dịch: Anh yêu em mà không biết bằng cách nào, khi nào, hoặc từ đâu,
anh yêu em đơn giản, không vướng bận hay tự hào:
Anh yêu em theo cách này vì em không biết cách yêu thương khác.

58. “I can’t do everything but I’d do anything for you
I can’t do anything except be in love with you.”
– Dire Straits, “Romeo and Juliet” lyrics

=>> Dịch: Tôi không thể làm mọi thứ nhưng tôi muốn làm bất cứ điều gì cho bạn
Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ tình yêu với bạn.

59. “In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.” –Maya Angelou

=>> Dịch: Trên thế giới này, không có trái tim nào dành cho em như của anh. Trên thế giới này, không có tình yêu nào dành cho em như tình yêu của anh.

60. “If I never see you again I will always carry you
inside
outside
on my fingertips
and at brain edges
and in centers
centers
of what I am of
what remains.”
– Charles Bukowski, Living on Luck

Trên đây là tổng hợp của những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh hy vộng sẽ làm bạn hài lòng. Với những câu nói này chắc chắn sẽ làm rung động trái tim của người được gửi đến. Với ngôn ngữ tiếng anh chắc hẳn sẽ là một điều khá ấn tượng đó. Chúc bạn may mắn nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mới đặt mua sản phẩm